Umowa na Studium korytarzowe dla dwujezdniowej DK7 Rabka – Chyżne podpisana

Opracowaniem Studium korytarzowego dla dwujezdniowej DK7 na odcinku Rabka – Chyżne zajmie się firma Sweco Polska. Studium ma być przygotowane dla drogi klasy GP w na parametrach klasy S, w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy.

Zakres zadania

Zadaniem wykonawcy jest opracowanie rozwiązań technicznych, przeprowadzenie analizy i prognozy ruchu, oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także analizy wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko, kosztów i korzyści wariantów inwestycyjnych. Przygotowana będzie porównawcza analiza wielokryterialna rozpatrywanych opcji oraz zestawienie kosztów planowania i finansowania tego zadania inwestycyjnego. Po analizie wyników Studium korytarzowego zostaną doprecyzowane szczegółowe parametry techniczne drogi, jak również możliwa będzie ocena efektywności inwestycji, w tym efektywności ekonomicznej.

Termin przygotowania studium

Całkowity termin wykonania zadania wynosi 15 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym:

– etap I – to 9 miesięcy, przeznaczone na opracowanie Studium korytarzowego, w skład którego wchodzą opracowania i dokumentacje projektowe,

– etap II – 6 miesięcy obejmował będzie udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców uczestniczących w procedurze przetargowej, przewidzianej na kolejne opracowania projektowe.

Planowane parametry techniczne drogi:

– klasa techniczna drogi – GP (S),

– prędkość projektowa – 80 km/h (100 km/h),

– prędkość miarodajna –100 km/h (110 km/h),

– przekrój poprzeczny – 2×2,

– szerokość pasa ruchu – 3,5 m,

– szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m,

– szerokość poboczy gruntowych – min. 1,5 m (S: 0,75 – 2,25 m),

– szerokość pasa dzielącego – min. 5,00 m,

– nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

Droga krajowa nr 7 na odcinku Rabka – Chyżne stanowi ważny szlak komunikacyjny, który znajduje się w ciągu trasy europejskiej E77. Przebieg drogi uwzględniony jest w korytarzu europejskiej sieci TEN-T. Prowadzi ona ruch tranzytowy do granicy ze Słowacją i dalej na południe Europy. Po stronie słowackiej odpowiednikiem będzie droga R3 o parametrach zbliżonych do DK7.

Źródło: GDDKiA